உலகம், கோவிட் -19 கொரோனா வைரஸ்

வழங்கியவர் தி டேட்டா டாக்ஸ் . 05 Apr 2020

தரவு மூலம்: https://www.who.int/
பதிவிறக்கம் செய்யப்பட்ட தேதி: 05-Apr-2020

சூழ்நிலை அறிக்கை 1 முதல் (21-Jan-2020) 75 வரை (04-Apr-2020)

உலக மொத்த நோய் பரவல் (குறிப்பிட்ட தேதியின்படி): 1051635
உலக மொத்த இறப்பு (குறிப்பிட்ட தேதியின்படி): 56985
உலக புதிய நோய் பரவலின் தினசரி சராசரி: 13863
உலக புதிய இறப்பின் தினசரி சராசரி: 756
மொத்த நோய் பரவலின் சராசரி “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ : 0.18/நாள்
மொத்த இறப்பின் சராசரி “அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி” ‘k’ : 0.04/நாள்

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • Y-அச்சு மாறி அறிக்கையிடப்பட்ட தேதியின்படி மொத்த இறப்புகள் மற்றும் மொத்த பரவல்கள்.

கீழேயுள்ள வரைபடம் கோவிட் -19 நோய் பரவல், அதிவேகமானது என்பதை தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • y-அச்சு மாறி தினசரி புதிய இறப்புகள் மற்றும் நோய் பரவல்கள்

கோவிட் -19 தினசரி நோய் பரவல் அதிவேகமானது என்பதை கீழே உள்ள வரைபடம் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

கீழே உள்ள புள்ளி விளக்கப்படத்தில்

  • X-அச்சு மாறி அறிக்கை எண் (அல்லது) நாள் எண் (அறிக்கை எண் 1 , 21-ஜனவரி -2020 அன்று தொடங்குகிறது )
  • y-அச்சு மாறி நோய் பரவல் மற்றும் இறப்பின் அதிவேக வளர்ச்சி மாறிலி (K)

வளர்ச்சி மாறிலி கீழே உள்ள பொதுவான வளர்ச்சி / வீழ்ச்சி சூத்திரத்திலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது

A=Pekt

பரவலுக்கான வளர்ச்சி மாறிலி வீழ்ச்சியடைந்து ௦.11 என்ற மதிப்பிற்கு அருகில் நிலைகொண்டுள்ளது.
இறப்புகளுக்கான வளர்ச்சி மாறிலி ஒரு நிலையான மதிப்பைச் சுற்றி மிதந்து மெதுவாக அதிகரிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.

மொத்த நோய் பரவலுக்கான வளர்ச்சி மாறிலி k இன் சுருக்கம்

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.0000 0.1126 0.1444 0.1768 0.2346 0.3488

மொத்த இறப்புக்கான வளர்ச்சி மாறிலி k இன் சுருக்கம்

Min. 1st Qu. Median Mean 3rd Qu. Max.
0.0000 0.03810 0.05104 0.04232 0.05699 0.06668

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்