மறு முதலீடு வைப்புத்திட்டம்

வழங்கியவர் கி.சம்பத், காஞ்சிபுரம் . 30 Apr 2020

கூட்டு வட்டி கணக்கிக்கு இங்கே சொடுக்கவும்.
தொடர் வைப்பு நிதி கணக்கிக்கு இங்கே சொடுக்கவும்.

மறு முதலீடு - பதவிளக்கம்:

வட்டித் தொகையானது காலாண்டிற்கொருமுறை கணக்கிடப்பட்டு அவ்வட்டித்தொகையினை மறு முதலீடு செய்து கூட்டு வட்டி கணக்கிடப்படுவதாகும்.

(குறிப்பு: இந்தியாவின் அனைத்து வங்கிகளும் காலாண்டிற்கொருமுறை கூட்டு வட்டியை கணக்கிடுவதால், இந்த விளக்கவுரை அதனடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.)

கூட்டுவட்டி கணக்கிடப்படும் முறை:

  1. முதலில் மூன்று மாதங்களுக்கான சாதாரண வட்டியை கணக்கிடவேண்டும்.

இதற்கான சூத்திரம் -> i = (P * N * R)/100

இங்கு
i = வட்டித்தொகை
P = அசல்(முதலீட்டுத் தொகை)
N = காலம்(மாதங்களின் எண்ணிக்கை)
R = வட்டி விகிதம்(ஆண்டுக்கு)

உதாரணத்திற்கு,

அசல் P = ரூ 1 எனக் கொள்க
காலம் N = 3 மாதங்கள்
வட்டிவிகிதம் R = 6 விழுக்காடு

இதன்படி 3 மாதங்களுக்கான சாதாரண வட்டி = (PNR)/100 = 1* 3/12* 6/100 = 0.015 ரூபாய்

  1. மேற்படி கணக்கிட்ட வட்டித் தொகை ரூபாய் 0.015 ஐ அசல் தொகையான ரூ 1 /- வுடன் கூட்டி வரப்பெற்ற தொகையினை (1+0.015 = 1.015) அடுத்த காலாண்டிற்கான அசல் தொகையாக கொள்ள வேண்டும்.

மேற்படி வட்டித்தொகைக்கும் வட்டி வேண்டும் என்பதற்காகவே அதனை அசலோடு சேர்க்கவேண்டியுள்ளது. இதுவே மறு முதலீடு என்று சொல்லப்படுகிறது.

தற்போது அடுத்த காலாண்டிற்க்கான மேற்படி மறுமுதலீட்டுத் தொகைக்கு சாதாரண வட்டியை கணக்கீடு செய்யவேண்டும்.

வடித்தொகை(i) = PNR/100 (இங்கு P=1.015, N=3 & R = 6%)
= 1.015* 3/12* 6/100
= 0.015225

தற்போது இந்த வட்டித்தொகையை, அசல் தொகையான ரூ 1.015 வுடன் கூடினால், நமக்கு 2 காலாண்டுகள் முடிவில் அசலும் கூட்டுவட்டி அடிப்படையிலான வட்டித்தொகையும் (அதாவது முதிர்வுத்தொகை) கிடைக்கப்பெறும்.

முதிர்வுத்தொகை = 1.015 + 0.015225 = ரூ 1.030225

  1. இவ்வாறாக முதலீடு செய்யப்பட்ட வைப்புத்தொகை எத்தனை காலாண்டுக்காக இட்டு வைக்கப்பட்டுள்ளதோ அத்தனை காலாண்டுகளுக்கும் கணக்கீடுகளை மேற்சொன்னவாறு கணக்கிட்டு முதிர்வு தொகையினை கண்டறியலாம்.
  1. இவ்வாறு ஒவ்வொரு காலாண்டிற்கும் முதிர்வு தொகையை கணக்கிடுவதை ஒரு சூத்திரத்தின் வாயிலாகவும் கணக்கிடலாம்.

“நிலையான வைப்பு மறு முதலீட்டு” திட்டத்திற்க்கான சூத்திரம்:

Mv = [(P *N *R)+1]Q

இங்கு
Mv = முதிர்வுத் தொகை
P = அசல்(1 ரூபாய்)
N = காலம் - 3 மாதங்கள்
R = வட்டி விகிதம்(ஆண்டுக்கு)
Q = காலாண்டுகளின் எண்ணிக்கை

உதாரணத்திற்கு 6% ஆண்டு வட்டி மற்றும் 2 காலாண்டுகளுக்கு கூட்டுவட்டி அடிப்படையில் முதிர்வுத் தொகையை கணக்கிடவேண்டுமென்று கொள்வோமேயானால்

Mv = [(1* 3/12 * 6/100)+1]2 = 1.030225 (ரூபாய்)

உதாரணத்திற்கு அசல் 15,000/- ரூபாய், 6% ஆண்டு வட்டி மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்கு(அதாவது 12 காலாண்டுகள்) கூட்டுவட்டி அடிப்படையில் முதிர்வுத் தொகையை கணக்கிடவேண்டுமென்று கொள்வோமேயானால்.

Mv = 15000 * [(1 *3/12 *6/100)+1]12 = 17,934.27 (ரூபாய்)

“மாதாந்திர தொடர் வைப்பு மறு முதலீட்டு” திட்டத்திற்க்கான சூத்திரம்:

இந்த முறையில் அசலானது ஒவ்வொரு மாதமும் செலுத்தப்படுகிறது. இந்த திட்டத்திற்க்கான முதிர்வுத் தொகையை கணக்கிட, இங்கு நாம் தள்ளுபடி காரணி முறையை(Discount factor method) பின்பற்றப் போகிறோம்.

(குறிப்பு: வட்டி காலாண்டுக்கு ஒருமுறை கணக்கிடப்படும் போது, வாடிக்கையாளர் மாதாந்திர அடிப்படையில் வட்டியை பெற விரும்பினால் தள்ளுபடி காரணி(Discount factor) பயன்படுத்தப்படும். இதைப்பற்றி மற்றொரு பதிவில் காணலாம்.)

தள்ளுபடி வட்டி காரணிக்கான சூத்திரம்:
(Discount Interest Factor):

x = (P * R) / (1200+R)

இங்கு
x = தள்ளுபடி வட்டி காரணி
P = அசல்(1 ரூபாய்)
R = வட்டி விகிதம்(ஆண்டுக்கு)

முதிர்வு தொகைக்கான சூத்திரம்:

Mvrd = ((x+1)(n+1) - (x+1)) / (x)

இங்கு
Mvrd = முதிர்வுத் தொகை
x = தள்ளுபடிக் காரணி
n = மாதங்களின் எண்ணிக்கை

உதாரணத்திற்கு மாதாந்திர தொடர் வைப்பு 1,000/- ரூபாய், 6% ஆண்டு வட்டி மற்றும் 3 ஆண்டுகளுக்கு(அதாவது 12 காலாண்டுகள்) தொடர் கூட்டுவட்டி அடிப்படையில் முதிர்வுத் தொகையை கணக்கிடவேண்டுமென்று கொள்வோமேயானால்.

x = (1 * 6)/ (1200+6) = 0.0049751
Mvrd = 1000 * ((0.0049751+1) (12+1) - (0.0049751+1)) / (0.0049751)
= 1000 * 12.3952256
= 12,395.23 (ரூபாய்)

வரலாற்று தரவுகளிலிருந்து யதார்த்தத்தைப் புரிந்து கொள்ளுங்கள் | பதிப்புரிமை © 2019 தி டேட்டா டாக்ஸ்